โอกาสทอง !! โรงแรมเถื่อนไม่ได้รับใบอนุญาตเลิกกังวล | www.classifiedperfect.com 

ประกาศอัพเดท

โอกาสทอง !! โรงแรมเถื่อนไม่ได้รับใบอนุญาตเลิกกังวล

ลงประกาศเมื่อ 21 Oct 2020 อัพเดทล่าสุด 21 Oct 2020 07:33:53 น. เข้าชม 51 ครั้ง

Pussy888
บาคาร่าออนไลน์

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

โอกาสทอง !! โรงแรมเถื่อนไม่ได้รับใบอนุญาตเลิกกังวล

โอกาสทองโรงแรมเถื่อนไม่ได้รับใบอนุญาตเลิกกังวล

 

          สำหรับเจ้าของโรงแรม-รีสอร์ท ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม หรือที่เรียกว่า “โรงแรมเถื่อน” ที่ยังติดล๊อคอยู่ ตอนนี้คงยิ้มออกกันได้แล้ว เพราะกระทรวงมหาดไทยออกประกาศใหม่ ยืดระยะเวลาผ่อนผันเพิ่มขึ้นอีก 2 ปี

 

          หลังจากที่เจ้าของธุรกิจโรงแรม-รีสอร์ทหลายแห่งพากันหายใจไม่ทั่วท้องมาสักพัก เพราะ คสช.ประกาศใช้ ม.44 ออกกฎหมายให้โรงแรมเถื่อนทั่วประเทศเข้าระบบมีผลบังคับใช้ทันที แต่แล้วก็มีข้อมูลประกาศจากราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ทันที เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท เป็นแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาโรงแรมเถื่อนทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

          โดยมีเนื้อหาใจความสำคัญผ่อนปรนให้โรงแรม 2 ประเภท คือ โรงแรมประเภท 1 ที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก และโรงแรมประเภท 2 ที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหาร ได้รับยกเว้นการบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง และข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร จึงนับว่าเป็นเรื่องดีสำหรับเจ้าของห้องพักที่ใช้อาคารประเภทอื่นมาประกอบธุรกิจโรงแรม หรือก่อสร้างในพื้นที่ที่ผังเมืองไม่ได้อนุญาตให้สร้างโรงแรม สามารถยื่นขออนุญาตจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

 

          ซึ่งสาระสำคัญของราชกิจจานุเบกษาฉบับใหม่นี้ ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่ทำผิดกฎหมายสามารถดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและได้รับการยกเว้นโทษถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนปรนตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ปี 2559

 

          ซึ่งผู้ประกอบการโรงแรมเถื่อนต้องยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่  เพื่อตรวจสอบว่ามีการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.หรือไม่ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงได้ว่าเป็นอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ซึ่งใช้อาคารประกอบธุรกิจโรงแรมก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2562

 

หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นประกอบด้วย

 • สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร หรือ สำเนาใบรับรองการก่อสร้าง

 • สำเนาแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • หลักฐานการเสียภาษีห้องพักให้แก่ อปท.

 • หลักฐานการเสียภาษีให้แก่สรรพากร

 • หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้า ประปา

 • หลักฐานการขอออกทะเบียนราษฎร์

 • สำเนาสัญญาซื้อขายที่ดิน อาคาร ที่จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน

 • หลักฐานการลงโฆษณาทางเว็บไซต์ต่างๆ หรือสัญญาจ้างโฆษณา

 • แบบแปลน แผนผังอาคารที่เคยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร หรือ

 • เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงได้ว่าเป็นอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 ซึ่งใช้อาคารประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2562”


หลักสูตร เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164)
รุ่นที่ 9, วันศุกร์ที่ 29 - เสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล


          เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนดแล้วให้ดำเนินการตามคำสั่ง คสช.ที่ 6/2562 ข้อ 3 หากพบว่ามีเอกสารหรือหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับข้อ 4 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบแล้วให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและนายทะเบียนตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547 เพื่อดำเนินการต่อไป โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผ่านการตรวจสอบสามารถประกอบกิจการโรงแรมต่อไปได้เช่นเดียวกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับและให้ได้รับยกเว้นโทษทางอาญาที่เกิดขึ้น ก่อนวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

          การประกาศจากกระทรวงมหาดไทยรอบนี้ นับว่าเป็นโอกาสทองของเจ้าของโรงแรม-รีสอร์ท หลายแห่งที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบและยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม มีเวลาเพียงพอสามารถดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องและแล้วเสร็จได้ทันเวลา การนำโรงแรม-รีสอร์ทเข้าระบบก็เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราให้สูงขึ้น นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านเราก็มั่นใจมากขึ้นในด้านของระบบการรักษาความปลอดภัย ดังนั้นถ้าคุณเป็นเจ้าของโรงแรม-รีสอร์ทที่ยังไม่ได้เข้าระบบและยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมอย่างถูกต้อง ถ้าไม่รีบปรับตัวและดำเนินการให้แล้วเสร็จในตอนนี้ก็นับว่าพลาดโอกาสทอง ที่ทางการท่านประกาศเปิดทางให้

 


Tag : ทำโรงแรม , พ.ร.บ.โรงแรม , การบริหาร , ธุรกิจโรงแรม , กฎหมายโรงแรมขนาดเล็ก , การขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม , กฏการเปิดโฮสเทล , ธุรกิจบูติค , ธุรกิจโฮสเทล , โรงแรม ตาม พ.ร.บ. , กฎหมายโรงแรม 2561 , ปัญหา พ.ร.บ. โรงแรม , ลงทุนโรงแรม , โรงแรมขนาดเล็ก , กฎหมายโรงแรม , โรงแรมบูติค , โรงแรมโฮสเทล , โรงแรม , กฎหมายโรงแรม , กฎหมายธุรกิจบูติค , กฎหมายธุรกิจโฮสเทล , Hostel

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

SES GAMES EVENT ครบวงจรและเยอะที่สุดในประเทศไทย

(นนทบุรี) - อื่นๆประชาสัมพันธ์สินค้า 23 Jul 2019

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 899 ครั้ง

เซ้งกิจการทำเล็บและสปา พร้อมอุปกรณ์ พร้อมดำเนินกิจการต่อทันที ย่านห้วยขวาง

(กรุงเทพมหานคร) - Job & Business Others 25 Feb 2021

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

บริษัท ที. เอ็ม. เพาเวอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ป้อมยาม ตู้ยาม ป้อมยามสําเร็จรูป ตู้ยามสำเร็จรูป สำนักงาน ร้านค้าเคลื่อนที่ ห้องน้ำเคลื่อนที่ ตู้ยามเคลื่อนที่ สำนักงานเคลื่อนที่ รับทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และบริการส่งถึงที่ ทั่วประเทศ

() - Real EstateOthers 25 Feb 2021

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 6 ครั้ง

www.เลขมังกร.com เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนชีวิต ปรึกษา การเปลี่ยนเบอร์ ฟรี

(กรุงเทพมหานคร) - มือถือ อุปกรณ์สื่อสารซิมการ์ด เบอร์สวย 25 Feb 2021

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

จำหน่ายหลอดไฟ LED philip สบายดวงตา สว่าง 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีรังสี UV ที่อันตราย ใช้ได้นาน 15,000 ชั่วโมง ติดตั้งง่ายมาก

(กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ 25 Feb 2021

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

บริการพาผู้สูงอายุไปรพ.care helper รับยื่นคิวรอคิวเดินเอกสารแทนท่านที่ไม่สะดวก ดูแลคนสำคัญแทนคุณ

(กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆรับจ้าง 23 Feb 2021

ราคา 899 บาท

เข้าชม 16 ครั้ง

เราเข้าใจบางวันเร่งด่วนจริงๆ มีเหตุติดขัดสุดวิสัย จันทร์-ศุกร์ = ตรงวันทำงาน = เวลาเข้างาน????

(กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆรับจ้าง 21 Jan 2021

ราคา 899 บาท

เข้าชม 61 ครั้ง

care helper ช่วยให้คล่องตัวขึ้น ลดภาวะความตึงเครียด แออัด ทั้งท่านและคนสำคัญ โดยเฉพาะรพ.รัฐ

(กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆรับจ้าง 21 Sep 2020

ราคา 899 บาท

เข้าชม 164 ครั้ง

เพราะเราเข้าใจหากวันนัดพบคุณหมอของคนที่รัก เริ่มมีความวิตกห่วงหน้าพะวงหลังทุกครั้งเมื่อใกล้วันนัด

(กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพอื่นๆ 12 Jan 2021

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 77 ครั้ง

PM Photoframe ทำกรอบรูปลอย แต่งรูปมิกซ์รูปลงกรอบลอย หลุยส์ ของขวัญให้แฟน

(กรุงเทพมหานคร) - หัตถกรรม ของที่ระลึกการ์ด 25 Feb 2021

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

 • ผู้ลงประกาศ : pop
 • ความต้องการ : Services
 • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
 • วันที่ลงประกาศ : 21 Oct 2020
 • อัพเดทล่าสุด : 21 Oct 2020 07:33:53 น.
 • ที่อยู่ : อาคาร @area เลขที่ 5/15 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
 • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0928595865
 • Email : trebs6b@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน